تبلیغات
خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

دوشنبه 16 آبان 1384

جمله سازی ترکی

به تركه میگن: با «آجر» جمله بساز، میگه با آجر كه جمله نمیسازن،‌ دیوار میسازن!

به تركه میگن: با «آیدین» جمله بساز، میگه: بابا ما رو با این جمله سازی گایدین!

به تركه میگن: با «ابریشم» جمله بساز، میگه: هوا ابریشم خوبه!

به تركه میگن: با «اختاپوس» جمله بساز. میگه: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سایه!

به تركه میگن: با «ایده» جمله بساز، میگه: ‌این جمله سازی هم ما رو گاییده!

به تركه میگن: با «بنزین» جمله بساز. میگه: خوش به حال شماها كه سوار بنزین!

به تركه میگن: با «پستو» جمله بساز، میگه كیرم تو دهنت! میگن: بابا این پستوش كجا بود؟! میگه: ‌پس تو كس ننت!

به تركه میگن: با «پیچ‌گوشتی» جمله بساز. میگه: داشتم میرفتم، سر پیچ گوشتی (زنی) واستاده بود كه نگو!

به تركه میگن: با «ترجمه» جمله بساز، میگه:‌ انتر جمعه كجا بودی؟!

به تركه میگن: با «تلاش» جمله بساز،‌ میگه: مادرم رفت بازار طلاشو فروخت!

به تركه میگن: با «تورج» جمله بساز. میگه: حقوق گرفتم، رفتم همه رو زدم تو رج (رگ)!

به تركه میگن: با «توكیو» جمله بساز، میگه: من خدیجه رو دوست دارم توكیو؟!

به تركه میگن: با «تویوتا و پاژرو» جمله بساز، میگه: تویوتاك قد كشیده، پاجیروفتی روی سینم!

به تركه میگن: با «جام جم» جمله بساز. میگه: صبح كه از خواب پامیشم جامو جم می‌كنم!

به تركه میگن: با «چیپس» جمله بساز. میگه: چی پسر خوبی! (چه پسر خوبی)

به تركه میگن: با «حمید و فرید» جمله بساز. میگه: شما با همید؟ چند نفرید؟

به تركه میگن: با «حیدر» جمله بساز، میگه: اومدم در خونتون هی در زدم، هی در زدم، هیچكی درو باز نكرد. بهش میگن: نه بابا، با «آقا حیدر» جمله بساز، میگه:‌ اومدم  در خونتون، آقا! هی در زدم، هی در زدم، هیچكی در رو باز نكرد!

به تركه میگن: با «خرچنگ» جمله بساز، میگه:‌ كره خر چنگ نزن![ دوشنبه 16 آبان 1384 - 03:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| mohsen ] [جمله سازی ترکی , ] [+]


نوشته های پیشین ...

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

صفحات :