تبلیغات
خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

دوشنبه 16 آبان 1384

تا خرخره خورده بودیم..... مست مست ......روبروم نشسته بود و زل زده

بود به چشمام....وقتی تو چشاش نگاه کردم فهمیدم میخواد یه چیزی بهم

بگه ولی نمیتونه....همه کاراشو زیر نظر داشتم...احساس میکردم آروم و

قرار نداره ....خیلی بیتابی میکرد... از رفتارش میشد حس کرد که چه

منظوری داره....ولی خب جلوی اون همه آدم که نمیشد ... نگاهامون به هم

دوخته شده بود ...دیگه جفتمون داشتیم دیوونه میشدیم.... دل و زدم به

دریا و دستشو گرفتم و از خونه زدیم بیرون....محوطه باغ خیلی شلوغ بود.

بردمش پشت یک درخت ...جایی که هیچ مزاحمی نباشه.... بی مقدمه

شلوارشو از پاش در آوردم..بلندش کردم تو چشاش نگاه کردم وبهش

گفتم:

ای خاک تو اون سرت کنن که هنوزم وقتی میخوای بشاشی من باید بیام سر پا نگرت دارم...[ دوشنبه 16 آبان 1384 - 02:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| mohsen ] [طنز انحرافی , ] [+]


نوشته های پیشین ...

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

صفحات :